نمایشگاه مشهد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، مشهد، زمستان 96