نمایشگاه یزد

شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات منزل یزد، زمستان 1396