نمایشگاه شیراز

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری، شیراز، تابستان 1396